واحد علم سنجی دانشگاه- معرفی واحد
معرفی واحد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با روند رو به رشد تولیدات علمی در حوزه علوم پزشکی و ضرورت سنجش و ارزیابی تولیدات علمی دانشگاه با استفاده از شاخص‌های پذیرفته شده بین‌المللی و فراهم کردن امکان مقایسه آن‌ها، واحد علم سنجی  در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1394 راه اندازی شد. این واحد بر آن است تا از طریق بررسی و ارزشیابی مستمر تولیدات علمی دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای تابعه و طراحی مداخلات لازم در راستای سیاست ارتقا کمی و کیفی تولیدات علمی و اعتلای جایگاه علمی دانشگاه و کشور گام بردارد.

نشانی مطلب در وبگاه واحد علم سنجی دانشگاه:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=189.11767.25124.fa
برگشت به اصل مطلب