واحد علم سنجی دانشگاه- اهداف و شرح وظایف اداره علم سنجی
شرح وظایف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1.  توانمندسازی اعضاء محترم هیأت علمی، محققین، مدیران و کارشناسان در زمینه  مبانی و مفاهیم علم سنجی.

2.  استخراج شاخصهای علم سنجی سطوح مختلف دانشگاه شامل اعضاء محترم هیأت علمی، دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی و انعکاس آن به سطوح مدیریت مرتبط .

3.  پایش وضعیت شاخص های علم سنجی و همکاری جهت ارتقاء شاخص های مربوطه.

4.  پژوهش در حیطه ارتقاء شاخص های علم سنجی در سطوح مختلف دانشگاه وسایر اموری که به بهبود وضعیت شاخص های علم سنجی کمک نماید.

5. تدوین سیاهه مجلات و ناشران نامعتبر برای پیشگیری از چاپ مقالات در آنها.

6. استانداردسازی نام مراکز و نویسندگان برای ذکر وابستگی سازمانی در مقالات

7. اطلاع رسانی از طریق ایمیل و شبکه های علمی- اجتماعی  برای تمامی اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارمندان در خصوص گزارش ها و اخبار علمی.

نشانی مطلب در وبگاه واحد علم سنجی دانشگاه:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=189.11769.25111.fa
برگشت به اصل مطلب