واحد علم سنجی دانشگاه- آئیین نامه ها، فرم ها
آئیین نامه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نامه مربوط به سطح بندی پایگاه های اطلاعاتی 

نشانی مطلب در وبگاه واحد علم سنجی دانشگاه:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=189.11770.25112.fa
برگشت به اصل مطلب