واحد علم سنجی دانشگاه- همکاران واحد
همکاران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

 نام و نام خانوادگی :  دکتر علی بهروزی

سمت : مدیر اطلاع رسانی  دانشگاه

پست الکترونیک :scizums.ac.ir

شماره تماس: 33156151-024

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی :  مریم غفاری  

سمت : کارشناس واحد علم سنجی

پست الکترونیک : mghaffarizums.ac.ir

شماره تماس: 33156123 -024   

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی :  مریم زرقانی 

سمت : کارشناس واحد علم سنجی

پست الکترونیک :zarghanimzums.ac.ir

شماره تماس: 331563138 -024 نام و نام خانوادگی: سمیرا برجی
سمت: کارشناس علم سنجی
پست الکترونیک: sborjizums.ac.ir
شماره تماس: 33156122-024

نشانی مطلب در وبگاه واحد علم سنجی دانشگاه:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=189.11775.25114.fa
برگشت به اصل مطلب