واحد علم سنجی دانشگاه- اولویت های پژوهشی
اولویت پژوهش

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اولویت های پژوهشی واحد علم سنجی

  1. بررسی تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان.

  2. مقایسه تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور.

  3. بررسی تولیدات علمی اعضای هیئت علمی و محققین دانشگاه بر اساس شاخص های مربوطه.

  4. بررسی  و  ارائه گزارشات مربوط به همکاری های داخلی و بین المللی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با سایر دانشگاه ها

  5. ارزیابی برونداد  دانشگاه علوم پزشکی زنجان در حوزه های نوین پزشکی  در سطح ملی و بین المللی

  6. ارزیابی نمایه نامه های  مربوط به مجلات و ارتقاء جایگاه نمایه  مجلات دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  7. ارزیابی وضعیت استفاده از منابع الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

نشانی مطلب در وبگاه واحد علم سنجی دانشگاه:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=189.11783.25110.fa
برگشت به اصل مطلب