واحد علم سنجی دانشگاه- نتایج رتبه بندی دانشگاه ها
نتایج رتبه بندی دانشگاه های کشور بر اساس نظام webometrics

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/23 | 
ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی  Webometrics در ژانویه ۲۰۲۱ در مقایسه جولای  ۲۰۲۰  

ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی  Webometrics در جولای و مقایسه آن با ژانویه  ۲۰۲۰ 

ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی  Webometrics در ژانویه ۲۰۱۹ در مقایسه جولای  ۲۰۱۸  
نشانی مطلب در وبگاه واحد علم سنجی دانشگاه:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=189.16253.52592.fa
برگشت به اصل مطلب